Workshop


Conform de huidige Arbowetgeving dient de werkgever zorg te dragen voor doeltreffende voorlichting en onderricht over alle risico's van de te verrichten werkzaamheden en alle maatregelen om de risico's van beeldschermarbeid te voorkomen of te beperken.

Maar buiten het feit dat het geven van voorlichting een wettelijke verplichting is, is het belangrijkste doel van het verzorgen van deze workshops om de beeldscherm-medewerkers inzicht te geven in de risico’s van de werkzaamheden binnen de organisatie én de medewerkers in staat te stellen de eigen werkomstandigheden te verbeteren.

Werkwijze
  • Bezoeken van de betreffende afdelingen;
  • Maken van digitale foto’s welke verwerkt zullen worden in de workshop;
  • Voorafgaand aan de workshop ontvangen betrokken medewerkers een vragenlijst over beeldschermwerk, welke zal worden behandeld en besproken tijdens de workshop;
  • In de workshop worden diverse onderwerpen behandeld omtrent beeldschermwerk en de praktijksituatie binnen de organisatie;
  • Zoals reeds genoemd is het mogelijk de workshop te combineren met werkplekonderzoeken. Na de workshop kunnen de diverse werkplekken worden beoordeeld en gericht advies op individueel en groepsniveau worden gegeven. Eventueel op verzoek van de betreffende medewerker zelf.
  • Na de workshop ontvangen de betrokken medewerkers informatie over hoe de eigen werkplek op de juiste wijze in te stellen.
  • Een beknopte rapportage naar aanleiding van de bevindingen, resultaten en gegeven adviezen zal worden opgesteld.

Uiteraard is het ook mogelijk om workshops op maat te verzorgen. Deze workshops zullen in overleg met u, rekening houdend met uw wensen, opgesteld en verzorgd worden.

06 - 14 786 097
   info@beeldschermonderzoek.nl